Category Archives: Personlig livsbalanse

Sammenheng mellom samfunnsbehov og befolkningens psykiske helse?

Bygd(Illustrasjonsfoto 2014)

Norge ligger høyt på statistikken når det gjelder psykiske helseplager som årsak til frafall i arbeidslivet. Samtidig som en stor andel av befolkningen sliter «inne i seg selv», sliter arbeidslivet og samfunnet utad med behov for kreativitet og behov for nye løsninger. Er det en sammenheng her?

Ikke bare har enkeltpersoner behov for trygghet for å trives og ha god psykisk helse i arbeidslivet. God psykisk helse betinger også at alle få anledning til å medvirke og ekspandere egen bevissthet gjennom å bruke sin kreativitet. Depresjonen ligger fort på lur for den som ikke opplever frihet til å gi sin bevissthet litt luft under vingene. Et spørsmål er om samfunnet gir alle like muligheter til dette, eller om det i realiteten er forbeholdt noen få å tenke tanker om samfunnsutvikling?

Dersom det skal skje noe forandring om det er i eget liv, må hver og en av oss ta et ansvar for det får man høre. Det er imidlertid også en sammenheng mellom hvilke muligheter man opplever å ha. Det er tross alt ikke enkeltpersoner som setter betingelsene for de valgene man har til rådighet. Rammer defineres av samfunnet. For hver enkelt av oss kan verden fort bli til et mindre rygt sted å være, dersom man ikke sier ifra om egne behov. På en annen side kan det oppleves som vanskelig å si ifra når rammene er stramt definert, og er det lov å stille spørsmål til disse?

Diffus angst kan bli en utfordring i et miljø dersom man ikke våger å stille spørsmål og si ifra om noe oppleves urettferdig.  For samfunnsutviklingens og vår egen skyld: Å våge å si ifra eller på den andre siden våge å slippe andre til gjennom medvirkning,  kan være det som løsner et stagnert arbeidsliv og samfunn fra gamle tvangstrøyer og føre til ny bevissthet.

Som befolkning kan vi ikke avfinne oss med myndighetenes pilleløsninger som sløver bevissthet og psykisk helse ned. Medbestemmelse og at flere får slippe til med sin kreativitet, er en bedre «pille» som gir mer produktivitet for samfunnet.  Som en god start kan man begynne med å snakke pent til seg selv, stå opp for seg selv, og si ifra om urett en opplever, si ifra om sine observasjoner, og kreative ideer.  Ingen er tjent med at samfunnet styres under etisk dårlige tvangstrøyesystemer og lider under  mangel på kreativitet og bevissthetsutvikling. Samfunnet inneholder oppskrifter for det meste i dag, og dette blir det ikke noe nytt av. Slike tvalgstrøyer blir det heller ikke noe god psykisk helse av.

Dyp forandring starter innenfra i et samfunn. Den starter dypt i folkesjela gjennom å ta et dypdykk inn i seg selv. At hver og en facer sin egen misnøye, sin egen depresjon, sin egen angst, sitt eget sinne og traume, og våger å anerkjenne sine egne ressurser. Istedenfor å dytte den lille tvilen av at livet kan ha mer å by på tilbake i underbevissthetens kjeller enda en gang, må man ta ubehaget med å lytte til den indre gnagende følelsen. Da vil man først oppdage at depresjoner og angst ikke er symptomer på sykdom slik som helsevesenet lærer oss. Det er symptomer på bevissthet og undertrykket kreativitet som lider i mørkets tvangstrøye!

Det må være indre standarder ikke ytre definisjoner som definerer eget selvverd. Det som betyr noe er at man er litt nysgjerrig på seg selv og det som holder en tilbake fra å snakke åpent om sine egne observasjoner, om det er urett man opplever eller om det er mangel på fremskritt eller egen lykke. Et annet skritt inn i fremtiden er å bli klar over hva det er om det er angsten for å ikke være god nok, ikke perfekt nok, flink nok, ikke være best, ha den fineste bilen etc eller andre barrierer som holder en tilbake fra å sette litt pris på seg selv. Slike temaer fungerer som spiker`n som gjør at livet ikke flytter seg videre, men det er bare spøkelser.   Å tenke høyt om sine lengsler, eller stille spørsmål til hvordan livet og samfunnet utvikler seg er èn vei til god psykisk helse. Det kan være en sammenheng her.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Menneskelsyn, Next practice, Personlig livsbalanse, Utvikling av bevissthet

«Den lille forskjellen»

Den lille forskjellen 2

For å oppnå bedre balanse mellom kvinnelige og mannlige ”egenskaper” blir kvinner utfordret til å forbedre sin selvtillit og snakke for seg, mens menn blir utfordret på å utvikle sitt ”omsorgsgen”,  kreativitet og samarbeide. Kvinner står for ca 70 % av sykefraværet fra jobb, og årsaken blir ikke forstått. Det er fortsatt et langt stykke igjen for å oppnå bedre balanse og forståelse for «den lille forskjellen».

Kvinners helseplager blir oftere enn menns beskrevet som diffuse.  Kvinner er de største forbrukerne av det offentlige helsevesenet, og  kvinner er ofte gjengangere i et helsesystem som av og til ikke forstår dem. I arbeidslivet dominerer  en tilsvarende holdning av å ikke forstå hva som skal til for å forebygge kvinners sykefravær. Enkelte hypoteser (lansert av menn) er at årsaken til høyere sykefravær blant  kvinner,  er at de lider under trippelarbeid, kanskje har dårligere holdninger og lavere arbeidsmoral enn menn. Tegn på at det fortsatt er et stykke igjen til at kvinner kan få snakke for seg selv.

Når det kommer til spørsmål om å finne løsninger ser det ut til at politikere ikke forstår at det ikke er mulig å løse problemer med den samme kunnskapen, rammene og betingelsene som har bidratt til problemet. Kvinnearbeidshelsa vil ikke bli bedre før man innser at vi er individuelle og har spesifikke behov. Man må lytte til anekdotene (fortellingene), selv om enkelte professorer synes å  ikke  betrakte disse som troverdig kunnskap!

Innenfor alternativ behandling og  livssyn kan ikke den fysiske kroppen eksistere uten kontakt med det spirituelle. Som mennesker har vi behov for noe å tro på, og vi har behov for mening i livet for å føle oss hele og holde oss friske. Kvinner er de største forbrukerne av alternativ behandling. Kvinner og stadig flere menn, sier de får dekket et behov for finne mening, får hjelp til personlig utvikling, smertelindring, avslapning, ro, selvfølelse, økt energi og velvære gjennom alternativ behandling. Likevel har det alternative liten aksept.

I arbeidslivet kan det være vanskelig å få øye på det meningsfulle når det er tellekanter, aktivitetsmålinger, systemer og rasjonalitet som tillegges større vekt enn det som gir arbeid glede og mening. Når visjoner ikke lenger stemmer overens med det faktiske arbeidet og hva som kreves, ja da er faren større for å miste motivasjon og bli syk. Det finnes dessverre eksempler på slike arbeidsplasser.

Ingen mennesker er skapt for å opptre som standardiserte automater der utvikling er å oppnå mer perfeksjonisme i arbeidet. Vi er en skapende bevissthet i en menneskelig kropp. Vår bevissthet har behov for å ekspandere. At det man gjør også har en verdi som gjør noe godt for en selv, andre og i samfunnet. Det er en litt annen vei enn trygge, forutsigbare automatoppgaver. Utvikling av bevissthet gir også produktivitet, men på en annen måte.

I et holistisk, alternativt perspektiv kan sykdom forstås som fortrengte ord som må kommuniseres ut for å bli forstått. Arketypisk og ironisk sett er det en typisk mannlig reaksjon å bekjempe sykefravær med regler og rasjonelle metoder. Det har ikke gitt noen resultater. Å lytte til enkeltindividet, samarbeide og være kreativ når vi skal løse problemer er å tilrettelegge for helse. I dag er det en ubalanse, for tilrettelegging er knyttet til å kunne være syk på jobben.

En forventning i arbeidslivet er at man skal være profesjonell. Betyr ofte å være positiv, klistre på seg en maske og et smil på jobben. Det  er ikke hvordan man har det på jobb som betyr noe, men hvordan man tar det (jamfør ordtaket).  Har du det dårlig på jobben så er det DEG det er noe i veien med og det er DU som må endre din innstilling. For en som er åpen, mottakelig og kreativ, kan slike krav fungere som gift for kroppen og helsa. Er det et dårlig arbeidsmiljø, er enkeltpersonen maktesløs alene for å få til endring dersom ikke ledelsen er med. For å beskytte seg må man stenge av følelser slik at man ikke blir så sårbar. Det er ingen som klarer å fungere som en automat i lengden. Kroppen er som et bibliotek, og fortrengte følelser lagres som vonde smerter i kroppen dersom de ikke finner sitt kreative utløp. Dette har jeg prøvd, og det var til å bli syk av med en nakke som verket og skapte problemer for helsa.

Å bli mistrodd og ikke bli tatt på alvor med helseplager selv om de er diffuse og ikke kan kategoriseres som en diagnose, er etter mitt syn en av de verste krenkelsene samfunnet gjør mot enkeltindividet. Det går på integriteten løs, når årsakene til hva som skapte verking og smerter blir gjort til diffuse «ikke tilstander». Det må utvikles en kultur der det er trygt å fortelle åpent hva som gjorde en oppskaket på jobben, hva som var kvalmende og gjorde at kroppen reagerte med hodepine og smerter.

Kvinners ”diffuse helseplager” gir ingen rettigheter innenfor det offentlige helse og velferdssystemet. Det betyr at man må finne seg i å bli stigmatisert med en eller annen tilfeldig diagnose dersom man har behov for sykepenger en periode.  En slik diagnostisk stigmatisering representerer et stort tap både for individet og samfunnet. Det er et stykke igjen for å oppnå bedre balanse mellom «den lille forskjellen».

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Inkluderende arbeidsliv, Menneskelsyn, Personlig livsbalanse, Sykefravær

Drømmer og intuisjon – verdt å lytte til?

Ove og steinGjennom mange år – faktisk helt tilbake til jeg var tolv – tretten år har jeg skrevet notater og dagbøker. Småting av daglige hendelser som jeg har vært opptatt av, nattens drømmer, hva som rører seg i samfunnsdebatten eller andre ting i livet, er noe av det jeg har notater om. Det har blitt noen kladdebøker etter hvert. Av og til blar jeg litt tilbake i disse. Leser at det er noen tilbakevendende tema som min bevissthet har vært opptatt av opp gjennom årene. Notatene gir også et bilde av hvordan min intuisjon virker.

Kladdebøkene har dessuten gitt meg mange aha-opplevelser, når det gjelder visse sykluser og livstema som ser ut til å gå igjen og folder seg ut på ulike måter som kanskje er meningen med mitt liv? Helt sikkert er det at livet er en læreprosess og følger en slags retning, føler jeg. En erfaring er, at å lytte til intuisjonen og drømmene, kan gi livet en dypere dimensjon. Slik opplever jeg det.

En natt for noen år siden drømte jeg at jeg ble bedt om å levere en eksamensoppgave på en bensinstasjon. I drømmen ringer plutselig ”bensinmannen” og sier at eksamensoppgaven ikke skal leveres på bensinstasjonen likevel. Artig å lese mine notater med refleksjon og tolkning av drømmen etterpå. Bensin kan for eksempel tolkes som et symbol på følelsesmessig energi! Jada, det har jeg masse av. Drømmen kan gi et bilde av at jeg ikke behøver å være usikker på nettopp det, men at det heller handlet om, og gav meg en pekepinn på hva jeg skal bruke min følelsesmessige energi på.

I 2010 skrev jeg en bok, ”Gevedi”, der fortellingen blant annet tar utganspunkt i uroligheter på Krim i Ukraina. I min fortelling har jeg brukt en drøm på hvorfor det stadig skjer ting akkurat der opp gjennom historien. Tilfeldigheter vil kanskje noen si om at jeg skrev om dette da, selv om det er aktuelt i disse dager. Kanskje blir man bedre til å se ting før det kommer til å skje, som en følge av å lytte til drømmer og intuisjonen? Videre forløp i min bok er at det kommer flyktninger fra Ukraina til Norge. Det gjenstår å se. I notatbøkene mine skrev jeg også om en drøm der en stor tsunamibølge flommet inn over et landskap og rev med seg hus, biler, folk og dyr. I drømmen blomstret det opp igjen i landskapet etter hvert som bølgen trakk seg tilbake. Syv dager senere kom det på nyhetene; TV bilder av en tsunami som flommet inn over Japan. Tilfeldig det også kanskje, eller er det lov å si at bevisstheten for alle egentlig er knyttet sammen med bevissthet på et litt dypere nivå dersom man er våken nok til å få det med seg?

Jeg har alltid hatt slike drømmer av store og små fremtidshendelser. Jeg har irritert meg grønn på meg selv de gangene jeg ikke har lyttet til disse og når alle varsellamper av intuisjonen blinker. Trass og stolthet har vært mine greier. For eksempel den gangen jeg i et glimt så at det ikke var lurt å handle så mye på butikken, fordi jeg da måtte gå og bære de tunge handleposene hjem. Jada, det måtte jeg, som følge av å ikke lytte. For bilen min startet ikke, etter en stor helgehandel på butikken med mange poser mat!

For ikke så lenge siden drømte jeg at jeg byttet kanal på TV, fordi jeg da ville få høre mer musikk. Ja, det var et godt råd jeg fikk av min underbevissthet i den drømmen, som gjorde at jeg tok et valg. Nå skal jeg ikke være så sta, men begynne å høre på mitt indre! I mine drømmer blir jeg ofte vekket av noen merkelige lyder, slik at jeg får noen påminnelser av å huske på og ha oppmerksomhet til drømmer som forteller meg noe viktig. Lydene høres konkret ut som knipselyder, merkelig ”boing”, – eller klikkelyder. Dessuten så har disse lydene kommet mer frem etter hvert i det daglige. Jeg kan også høre disse når jeg mediterer dypt eller hvis jeg er konsentrert om et eller annet. For meg høres det ut som om det er forskjellige «personer» som lager disse lydene. For meg er disse lydene et tegn på at det står en ”person” ved siden av meg som ønsker å hjelpe meg. Med hensikt gjør vedkommende meg oppmerksom på, at på et nivå i min bevissthet er det en strøm av bilder som farer forbi.  Lyden kan også gjøre meg oppmerksom på at bevisstheten min på et dypere nivå lytter til en dialog jeg har med en annen ”person” som jeg opplever utenfor tid og rom.  Bevissthet, er for meg noe som kan utvikles, og det er mulig å komme til et ”klarere sted”. Jeg får i hvert fall hjelp av disse lydene, hvor merkelig det enn kan høres ut.  Den hjelp jeg får er blant annet å bli mer kreativ. Jeg er i hvert fall blitt mer våken for kreativitet. Fordi det lønner seg av og til, og sparer meg for noe gruff som jeg ellers ville opplevd.

Noen ganger blir jeg vekket opp i drømmer som er langt utenfor min komfortsone. Tillit til å følge slike ”oppvåkninger” er vanskelig. Eller skal man kalle det for muligheter, noe som bare MÅ følges fordi det presser seg på innenfra fordi det er ens livsvei! Helt sikkert er at jeg erfarer at det er mye mellom himmel og jord i livet, at drømmer og intuisjon er verdt å lytte til for å få et rikere liv – selv om det kanskje kan oppleves som skummelt å være ”våken”.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Next practice, Personlig livsbalanse, Utvikling av bevissthet

Tid for åpenhet?

Ingunn-hender-2jpgÅpenhet, er nødvendig dersom det skal skje en utvikling. Åpenhet er også nødvendig dersom man føler behov for en ny retning i eget liv. Åpenhet uttrykker en  holdning som kan beskrives som: ”Du er den viktigste personen” og ”dine ideer  er viktig å lytte til». Klart det oppleves risikabelt  å være åpen, for man kan jo ikke forutse hvordan det vil gå. 

De fleste av oss har vel møtt på personer som oppleves som ufordragelige, som har meninger og en opptreden som avviker fra en selv. Dersom en klarer å se på vedkommende med en ”du er den viktigste personen» – holdning”, kan man lære mye og få ny innsikt i livet. Kan være enkelt å si det, men samtidig så vanskelig å gjøre i praksis. For hvem har i det hele tatt lyst til å snakke med personer som er så forskjellige fra en selv? Det er jo så krevende. Særlig hvis man har negative følelser til vedkommende. Jada, selvfølgelig skal man ta avstand til enkelte folks HANDLINGER hvis de er kriminelle osv. Det jeg sikter til her er DE relasjonene man omgås i det daglige, som man til tider kan være frustrert over eller irritere seg grønn over dersom man er ærlig med sine innerste følelser.

Åpenhet og ærlighet med seg selv om slike følelser er det som kan føre til at man utvikler seg videre i livet.  Ja kanskje kan livet ta en ny retning til og med, for slik indre åpenhet kan føre til mirakler. Plutselig befinner man seg på et nytt spor. Ved å være åpen oppdager man også noen nye sider i seg selv som også andre ser.

Det må et møte til om det skal bli en åpen dialog med andre, men helt ærlig hvem har lyst til å ta den praten med en vanskelig person som kanskje har gjort en urett mot en i tillegg? Normal reaksjon er vel å holde seg unna vedkommende, og det er greit nok kanskje. Noen ganger kan det føles helt nødvendig.

Det jeg tror er avgjørende, er at man tar et ansvar for det en føler inne i seg selv. Bruke sin frie vilje på et indre personlig plan og velger å være åpen i seg selv for de ulike følelsene man har for andre. For det magiske er at man også kan nå andre, gjennom å kjenne på hvilke følelser man har i relasjonen uten å måtte snakke direkte med noen. Vi mennesker er forbundet følelsesmessig. Så er det fritt opp til enhver å kjenne etter og bruke sine følelser for andre til å skape noe nytt når relasjoner føles vanskelig.

Jada, for hvem har ikke kjent på utfordrende følelser som frykt, sinne, fortvilelse, sjalusi eller sorg i relasjon til andre? Noe nytt blir det vel ikke bare av å være åpen for slike følelser, for de kan også låse en fast. MEN på en annen side er også slike følelser  en vei til åpenhet og berikelse, dersom man tillater at de får strømme gjennom èn . Blir vanskelig å sette ord på dette, men det merkes når følelser transformeres til noe nytt som kommer inn i ens liv.

Alle har et fritt valg til hvordan man vil forholde seg til følelser i relasjoner, og vi gjør det på forskjellige måter. Det finnes ikke noe som er rett eller galt her, det som er viktig er vel å bli klar over egen intensjon om man ønsker noe nytt inn. Oppfatter du noe som godt eller dårlig? Ja, så kan du være sikker på at det er basert på ens eget verdensbilde. Ikke noe galt i det heller, dersom man er tilfreds med det mener jeg. Det er når man er frustrert, når en virksomhet har stagnert, når samfunnet utvikler seg i en retning man ikke liker ja det er da, det er behov for å velge åpenhet dersom man ønsker å utvikle seg selv og samfunnet videre.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Next practice, Personlig livsbalanse, Relasjoner, Utvikling av bevissthet

Alternativ behandling

 

 

Exonero i Torggata 8, Horten tilbyr alternativ behandling. Men hva er egentlig alternativ behandling?

Alternativ behandling er en samlebetegnelse for ulike typer behandling som ikke bygger på vitenskaplig vestlig medisin. Innenfor alternativ behandling finnes det svært mange forskjellige behandlingstradisjoner. Disse har sitt opphav i ulike kulturer rundt om i verden, og det knytter seg ulik teori, filosofi og metoder til behandlingen. Det er blitt mer vanlig å supplere vestlig medisin med alternativ behandling. I dag tilbys dette i cirka halvparten av norske sykehus. Også en healer kan få innpass i sykehuset, dersom pasienten ønsker det.

I Norge er kanskje spesielt to ulike alternative behandlingstradisjoner blitt mer og mer vanlig og akseptert, som Exonero også knytter seg til: 1. Metoder og teknikker som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom menneskets kropp og sinn, og 2. Metoder som retter seg mot kroppens eget energisystem.

Noen metoder og teknikker som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom kropp – sinn:

 • Relasjonsbygging og aksjonsteknikker som gir innsikt og bevisstgjøring i uavklarte situasjoner og roller
 • Visualisering som styrker selvfølelse og påvirker immunapparatet
 • Sosio- spirituell coaching i gruppe eller individuelt. Mening og personlig trygghet
 • Meditasjon, stressmestring og pust.
 • Tankefeltterapi

Behandling med utgangspunkt i kroppens eget energisystem.

 • Bioenergi – øvelser man kan gjøre selv for å balansere kropp og sinn
 • Healing – stimulerer kroppens egen evne til selvhelbredelse
 • Tranceterapi – Formidling av kraftbudskap for å eliminere frykt, løse blokkeringer og undertrykte emosjonelle smerter.

Flere og flere opplever verdien av å kombinere en alternativ behandling med den vitenskaplig behandling, som ofte er forbundet med bivirkninger. Man vet at belastninger som ens bevissthet ikke klarer å håndtere, blir fortrengt til underbevisstheten. Fortrengte belastninger kan igjen sette seg som fysiske smerter i kroppen. Alternativ behandling kan være et godt supplement til vitenskaplig medisin. Alternativ behandling har som mål å styrke ens egen bevissthet og evne til selvhelbredelse, og er uten bivirkninger.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Personlig livsbalanse

Personlig livsbalanse

 

 

Exonero-senteret i Torggata 8 i Horten, holder ulike kurs i ”personlig livsbalanse”. Kursene har fokus på utvikling av bevissthet og indre personlig trygghet. Dette er med på å øke  indre styrke og integritet,  som personlig livsbalanse kan utvikle seg videre på. 

Før eller siden vil mange mennesker føle seg utfordret av situasjoner og endringer som skjer i livet. Det kan for eksempel være i forhold til livets ytre arenaer som arbeidssituasjon eller familieforhold, og mange opplever indre stress eller depresjon som nesten ikke er til å bære.

For noen kan det føles uoverkommelig å komme ut av slike situasjoner. Det gjør heller ikke situasjonen bedre at i samfunnets øyne er mange menneskelige livssituasjoner også definert som tap, nederlag, skyld eller skam. Det kan medføre ytterligere smerter i livet, og en følelse av å være låst fast.

Det er gjennom å utvikle sinnets bevissthet og åpenhet, man kan videreutvikle personlig livsbalanse.

 • Et åpent sinn er en forutsetning for at spirene til utvikling og løsning kan gro frem.
 • Et åpent sinn stiller seg undrende til hensikten med livet, og søker mening med det som skjer på livets ulike arenaer.
 • Gjennom å åpne sitt sinn, blir man også bevisst at det er mye mellom himmel og jord man ikke vet.
 • Gjennom å åpne sitt sinn forbedrer man også sine evner til å gi og ta imot fra andre.

 Et åpent sinn bærer med seg både helse, fred og en indre stillhet. Med åpenhet og stillhet i sinnet blir man også lydhør mot den indre stemmen som roper på èn, om å våkne opp. Føler du behov for å utvikle din bevissthet, din selvtillit og personlige trygghet, så kan kanskje et kurs i personlig livsbalanse være noe for deg.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Personlig livsbalanse

BLOGG: «Det nye bevissthetsnivået!»

Er vi mennesker i ferd med å utvikle en ny bevissthet, men som blir møtt av aktiv motstand i samfunnet? Jeg synes å oppleve flere tegn i tiden som tyder på det. Samtidig er interesse for kurs i selvutvikling også økende. Flere er nysgjerrig på å utvikle sin personlige bevissthet. Det gjelder også ledere.  Flere søker seg inn på ulike bevissthetsutviklende kurs, meditasjon og yoga for å nevne noe.

Det nye bevissthetsnivået kjennetegnes av behov for å stille etiske og moralske spørsmål, og  behov for refleksjon rundt trivsel i eget liv. Ubehagelige realiteter kan komme for en dag, og man ønsker å gjøre endringer. Det blir ikke alltid like godt mottatt av andre, som har investert sin energi i den du var.

Samfunnets motstand mot ny menneskelig bevissthet har bygget seg opp over tid. Noen av konsekvensene for samfunnet er svært åpenbare:

 • Økende isolasjon og ensomhet
 • Stort antall uføre og frafall i arbeidslivet
 • Diagnosene – angst, depresjoner, muskel og skjelettlidelser
 • Redusert samfunnsengasjement og økende politikerforakt

Utvikling av ny bevissthet er i utgangspunktet positiv for den det gjelder, som får tilgang til nye ressurser. I en overgang kan det imidlertid oppleves både smertefullt og vondt når gammel bevissthet kjemper mot ny. Tankespinnet som oppstår kan få mange symptomer. Verking i muskler, søvnproblemer og psykiske reaksjoner for å nevne noe. Gamle tabubelagte temaer dukker frem i bevisstheten. Det kan oppleves vanskelig å snakke om dette til andre, som ikke har erfart en slik prosess selv.

Samfunnets ulike institusjoner forholder seg først og fremst til den tradisjonelle medisinske vitenskapens diagnoser. Her tilby man ikke forståelse og kunnskap, men medisiner. Mye av tilbudt behandling forlenger folks bevissthetsutviklingsprosess til vondt, verre. I en karusell mellom lege, system, arbeidsliv og familie blir mange mennesker både stigmatisert og traumatisert i en sykerolle, til slutt ufør i ensomhet og isolasjon. Gjennom de siste årene har jeg møtt mange skjebner både i og utenfor jobb som har delt sine historier om dette.

Så hva er løsningen?

Utvikling av ny bevissthet må for det første ikke behandles som en sykdom. Det er en naturlig livsprosess som svært mange opplever i dag. Folk må få hjelp til å forstå prosessen, veiledning og hjelp til å finne handlingsstrategier, ikke  piller. Helsevesenet og andre instituasjoner må få opplæring, slik at de kan gjenkjenne en slik prosess og videresende dem for hjelp av oss som forstår hvor sårbar, men også hvor viktig en slik bevissthetsprosess er. Både ledere, organisasjoner og familier må også få kunnskap og veiledning slik at de klarer å håndtere en forbigående utrygghet i relasjoner. Det vil også medføre en utvikling av større bevissthet for dem.

Min erfaring er at det dessverre er her, den første motstanden i samfunnet oppstår. Ny bevissthet skaper frykt. Det oppfattes også som en trussel mot det etablerte, hvor gamle, fundamenterte maktstrukturer på alle arenaer har sine egne særinteresser å forsvare. Et spørsmålet er hvor langt det etablerte samfunnssystemet vil la dette gå: Hvor stor skal ensomheten bli, og hvor stort frafall fra arbeidslivet kan samfunnet tolerere? Hvor mange nye diagnoser kan for eksempel vårt helsevesen bære, før det hele sprekker.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Personlig livsbalanse