Category Archives: Utvikling av bevissthet

Hvilken etikk og filosofi er knyttet til healing?

Spørsmålet om utdannelse for healere, har åpnet behov for en filosofisk og etisk refleksjon om healing. Healing har sin opprinnelse i flere tusen år gammel virksom utøvelse. Er det da nødvendig at healere i vår egen tid skal pålegges grunnmedisinsk kompetanse? Hvilken utdanning bør i tilfellet en healer ha?

Denne artikkelen sto på trykk i Magasinet Medium nr 2. 2018, forfatter Ingunn Brattlid, leder DNH

Filosofi

Mennesker har til alle tider forsøkt å finne svar på de dypeste gåtene i livet og i naturen om meningen og hvorfor vi er her. Helt siden tidenes morgen har nattehimmelens bestandighet og utilgjengelighet bidratt til menneskelig undring, om gud og andre overnaturlige vesener griper inn i verden og skaper en mening med det som skjer. Andre kan mene at svarene ligger i menneskets jordiske forankring og at vi har svarene rett foran oss som henvist til hverandres omsorg, kjærlighet og leve et liv i rettskaffenhet. I healing er det helheten som har betydning for helsen.

I filosofien er man også opptatt av helhet, sammenhenger og grunnprinsippene for menneskelig tilværelse og ideer om sjelen. Som fag grenser filosofien opp mot religion og religiøse trosretninger på den ene siden, og naturvitenskapelige «sannheter» i sin strengeste form på den andre siden. Mens religion er forkynnende om frelsen av menneskets sjel, tar filosofien grovt sett mer sikte på hvordan man selv kan undersøke og tilegne seg kvalitativ visdom om helse og mening, ved å forstå og utvikle visdom gjennom erfaringer fra relasjoner i eget liv. I norsk ordbok kan man lese at filosofi i ordets forstand ofte er definert som «kjærlighet til visdom». Filosofien om healing kan man finne både innen vestlig og østlig filosofi.

Den vestlige filosofien og healing

I vesten var det Hippokrates, også kalt «legekunstens far», en gresk lege (460-377 f.Kr.) man kan finne spor av healing. Hippokrates hadde en helhetlig tilnærming til behandling sitat: «Etter Hippokrates’ oppfatning var legens rolle først og fremst å påse at naturen selv sørget for kuren. Kroppen var utstyrt med selvkorrigerende mekanismer som måtte få best mulig anledning til å virke. Det viktigste er, ikke å skade, et glimrende behandlingsprinsipp datidas begrensete medisinske kunnskap tatt i betraktning (Welo, 2000). Selv om mye av hans prinsipper i behandling er forlatt innen legekunsten, så kan man gjenkjenne hans helhetlige tilnærming i healing.

Den vestlige filosofien har sin opprinnelse antikkens Hellas med de tre store tenkerne Sokrates, Platon og Aristoteles.Sokrates (ca 470-399 f.Kr) var opptatt av menneskelig refleksjon og handlinger for å leve et godt liv, sitat: Han oppmuntret mennesket til å tenke igjennom sine holdninger og standpunkter for å forstå hva de innebærer, og bruke sine egenskaper som menneske best mulig. Platon (427-347 f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system som har dominert den vestlige filosofien i stor grad. Platon snakket om eksistensen av to virkeligheter, den sansbare virkelighet og formens virkelighet, sitat: «Den sansbare virkelighet får vi kunnskap om ved hjelp av sansene og følelsene, mens formenes virkelighet, den får vi kunnskap om ved tenkning. Siden formenes virkelighet er hierarkisk, kreves det mer – jo mer avanserte former man ønsket å komme i kontakt med. «Det Gode» er det bare de aller dyktigste filosofene som kan klare. Slik kontakt er bare mulig ved en mystisk opplevelse, og som forberedelse må man gå igjennom år med asketiske øvelser. Aristoteles (384-322 f.Kr.) som var elev av Platon, hevdet i motsetning til Platon at det ikke fantes noe «Det Gode» uavhengig av menneskelige behov. Aristoteles ville dessuten gjenreise fornuften som en metode for å oppnå kunnskap om denne verden, og mente at balanse var det ypperste man strever etter. Aristoteles mente likevel som Platon at formene eksisterer, sitat «men ikke uavhengig av tingene vi sanser, de eksisterer som en del av tingene.»

Den østlige filosofien og healing

Den østlige filosofien som inkluderer både indisk, japansk, kinesisk, koreansk og pakistansk filosofi har mange likheter med den vestlige filosofi. Verden ble forklart via universale mønstre, der det var mulig å forutse fremtidig hendelser ved hjelp av krefter som synskhet, tegn i omgivelsene eller beskjeder fra åndemakter. Hexagrammet, en 2800 år gammel spådomskunst er et eksempel på dette fra den kinesiske filosofien. Astrologien med opprinnelse fra Egypt, Mesopotamia, er en mange tusen år gammel studiet av forbindelser mellom himmellegemene og jorden (Norsk Ordbok). Sitat: «Astrologi er bygd på forestillingen om mønstre at menneskers skjebne og hendelser på jorda kan fortolkes eller påvirkes av himmellegemenes posisjon i forhold til hverandre.»

Innen den indiske filosofien strekker seg minst 3000 år tilbake i tid, og her finner man opprinnelse for healing gjennom Ayurveda. Ayurveda, et 5000 år gammelt indisk, helhetlig helsesystem både for å forebygge men også for å behandle sykdom, der man anser kroppen som en fysisk manifestasjon av bevissthet, sitat: «Ayurveda ligger mye nærmere opp til verdensbildet som beskrives av kvantefysikken enn klassisk fysikk og Ayurveda er derfor et forfriskende alternativ til det statiske verdensbilde som vi ofte finner i skolemedisinen.» Deepak Chopra (f. 1946), en indiskamerikansk legespesialist i indremedisin og endokrinologi er også talerør for, og praktiserer Ayurveda. Vedanta, også kalt for bevissthetsvitenskap er også en visdomstradisjon innen gammel indisk filosofi en metodikk for å undersøke ens opplevelser i hverdagen gjennom selvundersøkelser. Her har man hentet blant annet meditasjon og yoga. 

Hvor står healing i nåtidens filosofi og vitenskap?

Moderne naturvitenskap betrakter mange av de gamle vestlige og østlige filosofiske forestillingene som overtro, og mye av den helhetlige tenkningen om helse praktiseres heller ikke innenfor det spesialiserte helsesystemet vi har i dag. I Norge har healing ingen offisiell forankring innenfor noen av de faglige vitenskapstradisjonene, slik som de offentlige helseprofesjonene har (sykepleiere, leger, fysioterapeuter, sosionomer mm). Healing er heller ikke anerkjent som en komplementær behandling til skolemedisinen. Likevel skjer det nyere forskning som man ikke lenger kan overse, som bidrar til at flere også innen skolemedisinen anerkjenner kraften av healing og har invitert healing inn som en komplementær behandling. I flere land blant annet USA, Australia og England, gjøres det forsøk på å finne forklaringsmodeller for healing og dermed en «vitenskapelig boks» som healing kan passe inn i. Også i Norge finnes det flere innen det offentlige helsevesenet som har fått øynene opp for verdien av urgammel kunnskap om healing. Mange av medlemmene til DNH har sin bakgrunn fra det offentlige helsevesenet, men sier at de finner det vanskelig å jobbe innenfor system som behandler mennesket i et reduksjonistisk bilde.

Healing har dype røtter innen både vestlig og østlig kultur, religion, filosofi og legekunst. Kanskje kan man finne forklaring for hva som skjer i en healing innen nyere forskning av kvantefysikken og kjemi? Her gjenstår mye forskning for å avdekke virkningsmekanismen i healing. Personlig tror jeg at menneskeheten står overfor store oppdagelser som kan prege vårt syn på healing, helse og sykdom i tiden fremover også i Norge, når jeg ser engasjementet og åpenheten for healing i andre land. Healing er et ord som betyr å gjøre hel, og betyr at vi daglig tar vare på både vårt ytre og indre liv. Det er en flyt og gjensidig påvirkning imellom det ytre og det indre har filosofen og nyere forskning og forklaringsmodell innen bevissthetsmedisin vist (Mc Taggart, 2012). For DNH gjelder både forankring i gammel visdom, og samtidig være åpen for ny kunnskap som avdekker årsakssammenhenger. Lynne MC Taggart skriver i sin bok «Den usynlige veven», sitat: «alt synes dypest sett å være forbundet, og flere ledende forskere ser ut til å være på sporet av et nytt verdensbilde.» Vi er alle en del av et felles energisystem, en vev av pulserende energi som danner en helhet, som setter søkelyset både på fysikk, medisin, psykologi og religion, alt på en og samme gang. Det kreves nye forskningsmetoder og en ny virkelighetsforståelse for å kunne forklare virkningsmekanismen av healing. Så lenge man ikke er kommet dit er jeg skeptisk til tanken om å binde healing fast til nåtidens skolemedisinske helseutdannelse, og at det kan utvikle seg et utøvermonopol kun for offentlige helseutdannede å utøve healing. Gammel vestlig og østlig filosofi har vist oss at healing rommer så mye mer enn hva den skolemedisinske utdannelsen kan tilføre.

Etikk er viktig i healing

Enkeltmenneskets rett til selvbestemmelse, og autonomi er en vesentlig holdning i healing. Autonomi handler om, sitat: « Å ta styring i eget liv, med det som innebærer å trå frem med seg selv og egne meninger.» Det Norske healerforbundet har etiske retningslinjer som ivaretar klientens autonomi som alle medlemmer er forpliktet til å følge. Klienten har rett til å bestemme over seg selv og sin kropp.

Det skjer noe i relasjonen mellom healer og klient og mellom mennesker og forbindelsen til alt liv. Etikken har derfor vært en del av filosofien og har en sentral plass i relasjoner mellom mennesker. Som mennesker påvirkes vi alle av hverandre. Man er ikke enten frie eller tilknyttet andre, man er begge deler samtidig. Platon mente blant annet i sin filosofi og etikk at, sitat: «den etiske dyktigheten består av visdomsevnen til å betrakte livet som en helhet.» I nyere etikk er ofte idealet at fornuften skal kontrollere følelsene, fordi følelser vil forkludre den moralske avgjørelsen (Fridman 2000). I slik fornuftsmessig etikk blir spørsmålet ofte, sitat: «Hvem har rett på hva, eller hva er mest nyttig?» Lov om alternativ behandling av sykdom Lov 2003-06-27 nr 64 som regulerer utøvelse av alternativ behandling og skal bidra til forsvarlig drift og sikkerhet for klientene er et bidrag innen denne etikken. DNH`s etiske regelverk på 13 punkter, er utledet av lovens plikter og pålegg (DNH etiske reglement).

Den feministiske etikk som stort sett har blitt skjøvet ut av den etiske moralske sfære, er imidlertid også en viktig del av en moralsk avgjørelse (Fridman 2000), noe DNH støtter, sitat: «I tillegg til fornuftsmessig etikk legger den feministiske etikken vekt på omsorg og empati, varhet overfor andres reaksjoner og situasjon, vekt på relasjoner til andre. Etiske spørsmål oppstår ofte i asymmetriske relasjoner hvor de handlende er avhengige av hverandre, og maktforholdet er skjevt. I omsorgsetikken spør man heller: Hva trenger den andre for å kunne vokse og utvikle seg, og hvordan kan vi bistå med dette på en måte som gjør at relasjonen opprettholdes og utvikler seg på en god måte?» (Fridman 2000)

VEKS-fag ivaretar filosofisk og etisk kompetanse

VEKS-fag som er vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunn, er et opplæringskrav som alle medlemmer som vil registrere seg som alternativ behandler i Brønnøysund forplikter seg til å gjennomføre. Kravet for omfanget av VEKS opplæring er i dag på 50 timer pluss innlevering av en skriftlig refleksjonsoppgave. Dersom myndighetene insisterer på at healere skal pålegges en utdannelse, så mener DNH at det er innen disse fagene man eventuelt kan utvide forventningene.

Mange av forbundets healere bruker reading og sin intuisjon (opplyst med glimt av kunnskap), egen indre erkjennelse, og fornemmelser i kommunikasjon med klienten. Noen healere sier de mottar informasjon gjennom klientens energisystem om årsaker og sykdommer til klientens helseplager. DNH er meget opptatt av etikk og kommunikasjon, for det er ikke nødvendigvis etisk kommunikasjon å formidle alle de informasjoner og beskjeder man mottar. I artikkel Nr. 6-18: vil intuisjon og healingkommunikasjon være et eget tema.

Trenger healere medisinsk grunnfag?

De skolemedisinske fagene tar utgangspunkt i å forklare sykdommer (patogenese), de sykelige prosessene i kroppen og medisin. En kvakksalver er en person som driver legevirksomhet uten faglig utdanning eller autorisasjon (Wikipedia). DNH`s holdning er å definere seg bort fra dagens spesialiserte medisin, og la skolemedisinen få være eksperter på dette området. Med dagens lovverk er det mulighet for at Healing kan være en komplementær helsefremmende behandling til det spesialiserte behandlingsperspektivet. Sosiologen Antonovsky (2000) har gjennom sin teori om det som produserer helse (salutogenese) bidratt til å rette fokus mot en utvidet helseforståelse i motsetning til å forstå sykdom, sitat: «Det helsefremmende danner et rom for kunnskap, tema som forholdet mellom kropp og sinn, forebygging og meningsfull sammenheng. Healing er pr. definisjon å bli hel. Det kreves et åpent filosofisk sinn for å utforske virkeligheten, åndelig erkjennelse og helbredelse.»

DNH`s medlemmer vedtok enstemmig på landsmøtet i 2011 og gå imot obligatorisk grunnmedisinsk opplæring for healere. Mange medlemmer i DNH ønsker ikke å bli opphengt i medisin, og deres klienters sykdommer. De ønsker ikke å vite hva som feiler en klient som kommer til behandling av respekt for at healingenergien går dit den skal. Det som er viktig er å møte klienten på en respektfull måte, skape ro og tillit i relasjonen til klienten er landsstyrets mening.

Hva mener jeg?

I rolle som leder for DNH opplever jeg at DNH har en viktig rolle i å holde kunnskapsutviklingen åpen. For DNH er det viktig å være i flyt og inkludere det mystiske som bidrar til at mennesket vil fortsette å undre seg over verdens mysterier, og fortsatt finne filosofisk kjærlighet til visdom i årene som ligger fremover. Som alternativ organisasjon ønsker DNH å inspirere. Som healere mener jeg vi sammen har et særlig ansvar for å fremme åpenhet om mystiske erfaringer og fortsette å dele for våre klienters skyld. Det er så ufattelig mye mer visdom om helse å hente ned i den livsveven vi alle er en del av.

Filosofien bidrar til å løfte bevissthet pleier jeg å si når jeg snakker om healing til andre. Den aller beste kunnskapen om egen helse kan vi finne gjennom å filosofere over eget liv og dele kunnskap og hente erfaring fra andre. Healeren som filosof har evne til å støtte klientens drømmer om helse og et godt liv. Filosofen Platon har lært oss at det er mulig å oppnå kontakt med en utvidet virkelighet der klientens blåkopi av perfekte former eksisterer. Når healeren oppnår og kanaliserer det perfekte, ja så er det også mulig for pasienten å tro og gjenopprette sin egen forbindelse og transformere sitt liv og sykdom til helse mener jeg. Opplever klienten i tillegg empati og trygghet i relasjonen til healeren og får ta del i den energimessige boost healeren overfører og kanaliserer, ja så kan alt være mulig og klienten kan gi slipp på sin uhelse.

Dette enkle har virket i flere tusener av år, og gode healere har klart seg uten inngående kunnskap om kroppens fysiologi. Det Norske Healerforbundet`s standpunkt er at healere ikke har behov for grunnfag i kroppens anatomi og fysiologi. Et av forbundets medlemmer sa til meg, sitat: «Jeg spør aldri om pasientens plager. Dersom jeg får vite om det, så er jeg redd for at både klienten og jeg kan bli hengende fast, istedenfor å gi slipp og komme videre ut over redusert helse». DNH anerkjenner menneskets tilknytning til kilden for helbredende livskraft, for mennesket har også evne til å helbrede seg selv. Et enkelt eksempel er at et sår vil gro fordi kroppens egen energi mobiliserer og reparerer.

Med det nye verdensbildet som er DNH`s filosofiske forankring i en felles kilde blir det meningsløst å redusere healere til å skulle ha en medisinsk grunnkompetanse for å praktisere. DNH anser et slikt krav tvert imot som et uttrykk for de delinteressene som dagens vitenskapelige paradigme gir uttrykk for. Healing kan ikke innplasseres hverken i medisin, fysikk, religion eller filosofien alene. Det finnes forskere over hele verden som arbeider med å utvikle en ny teori og et nytt verdensbilde som kan føre til en revolusjon innen helse og fysikk, for å sitere Arthur C. Clarke: «When will the real space age begin?»

 

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Alternativ behandling, Filosofi om healing, Healing, Helbredelse, medmenneskelighet, Menneskelsyn, Spiritualitet, Utvikling av bevissthet

Om spiritualitet og åndelighet.

Bildet: Mallorca, Pollenca 13.september 2017, Ingunn Brattlid

Noen tror at spiritualitet har med mediumskap å gjøre, evne til å kunne spå andre, se spøkelser eller kanalisere healende energi, men nei, det er ikke nødvendigvis spiritualitet.

Spiritualitet eller spirituell intelligens (SQ) handler om evne til å kunne forstå helheter, se sammenhenger, se mønster og se mening i tilværelsens situasjoner. SQ utvikles gjennom å leve livet, få erfaring, gjennom møter med – og  relasjoner til andre. Det er de relasjonene som svir mest. Våger man å være ærlig, åpen og snakke ut fra den etiske og moralske bevissthetfra dypet i sitt hjertet, bidrar det til kvantesprang i SQ. Man utvikler intuisjonen, et tegn på og en egenskap ved spirituell intelligens. Man kan forbedre sin intuisjon gjennom å leve sitt liv gjennom hjertets bevissthet.

Hva med mediumskapet, å kunne spå, kanalisere og heale andre? Slike evner krysser grensen for spirituell intelligens, og blir fortsatt oppfattet som overnaturlig eller blir hånet som bullshit. Det er fordi forskerne har problemer med å kunne måle, veie og finne bevis for slike evner. Innen religion er evner til å heale, kanalisere og fungere som et medium knyttet til det åndelige. I bibelen er slike evner beskrevet som nådegaver, som Gud tilbyr alle mennesker gjennom ånden slik at alle kan få en mulighet til å bruke slike nådegaver til å tjene og hjelpe andre mennesker. Det er ikke alle som vil åpne seg for å bruke åndens nådegaver for å beskrive det på denne måten.

Både utvikling av spirituell intelligens og nådegaver begynner med evnen til å bruke hjertet. Hjertet er i bruk når man er åpen i møtet med naturen, dyr, og mennesker. Mange har låst av sitt hjerte fordi de er redde, har frykt for å bli såret eller for å kjenne på følelser som strømmer gjennom en. Det kan oppleves voldsomt og så sterkt at noen tror at de dør.

Et godt sted å begynne å trene på å åpne hjertet er å gå ut i naturen. Det kan oppleves litt mer trygt å åpne seg for å ta inn lyder, lukter og synet av vakre landskap når andre ikke er tilstede.  Uten den emosjonelle intelligensen – evnen til å sette seg inn i både egne og andres følelser og forstå andre menneskers situasjon og annet liv gjennom empati, begrenser man sin egen spirituelle utvikling derfor er det et godt sted å trene på å åpne seg ute i naturen. Gjennom hjertet utvikles evnen til å bytte rolle, leve seg inn i – og sette seg inn i både egen og andres situasjon. Dette kan man øve på og lære. Er man utrygg og det blir for voldsomt når man åpner opp, så lær av en som har erfaring. Hensikten med å åpne hjertet er ikke å miste seg selv og sin integritet i relasjonen til andre, men å bruke erfaringene til å utvikle sin spirituelle intelligens.

De fleste har hørt barn som undrer seg og vil vite. De spør «hvorfor». Barn trosser og tøyer regler, og utfordrer de rammer som voksne har satt for dem. Barn plukker ting fra hverandre og setter ting sammen på nye måter, og de gråter dersom du gråter. Mange barn øver seg på å forstå helheter, bruke sin SQ i problemløsning og kreativitet. Mange barn er også naturlig åpne for åndens bevissthet, men kan bli stengt av når barnet møter den voksne verdens regler og krav.

Som voksne har man mulighet til å åpne opp for det som ble avstengt som liten. Hjertets dybde, den spirituelle nysgjerrigheten til å gå inn i nye situasjoner, relasjoner, og fortsatt utvikle sin forståelse for mønster og sammenhenger. Til slutt kan man si ja til å ta imot- og bruke de nådegaver som kommer til en gjennom ånden. Livet er en prosess av konstant givende utvikling.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Alternativ behandling, Spiritualitet, Utvikling av bevissthet

Meditasjon for alle.

Meditasjonsgruppe 2016-3

https://www.facebook.com/events/878999585540417/https://www.facebook.com/events/878999585540417/

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Utvikling av bevissthet

Flinke piker og gutter med sterke omsorgsfulle hender.

Illustrasjon 011Illustrasjonsfoto 2014

Det sier seg selv at mistrivsel og sykdom kan bli resultatet når det er dårlig samsvar mellom den man føler seg ”på innsiden”, og det samfunnet og omgivelsene forventer at èn skal leve opp til. Da kan psykiske helseplager faktisk være en ganske så naturlig reaksjon på situasjonen! Håpet er at politikerne klarer å få øynene opp og se hvordan de påvirker dagens kjønnsroller og skaper problemer for den unge oppvoksende generasjonen. Det er noen røde tråder her.

Mange ungdom sliter med å leve opp til forventninger de opplever i samfunnets kjønnsroller. Unge jenter strekker seg langt for å oppfylle et umulig kvinneideal, men klarer ikke å bygge opp sin identitet på det. I 16 års alderen lider 1 av 4 jenter med depressive symptomer. Mange voksne kvinner som representerer de unge jentenes forbilder, lider også. Voksne kvinner er dessverre overrepresentert med diagnoser innen mange diffuse autoimmune sykdommer, sliter med psykiske helseplager, har det høyeste uforklarlige sykefraværet og er mindre synlig i samfunnet. Realistiske, «ikkemediarealityshowskapte» kvinneidealer er det mangel på.

Det ser også ut til at det skjer en taus protest mot prestasjonssamfunnet blant mange gutter, som har snudd ryggen til og gitt opp å strekke seg etter samfunnets mannsrolleideal. Unge gutter viser et passivt opprør mot dagens skolesystem, ”birken” og andre prestasjons- og statusjag. Tar man en titt på det ”opplyste samfunnet” som er profilert i media, ser man fort at det er slips som er den dominante dresskoden her. Menn er overrepresentert som talere og som fremhevede samfunnsdebattanter i media. Det er langt mellom kvinner som slipper igjennom med sine annerledestenkende verdier og bidrag. Som et skrekkeksempel kan nevnes at av 138 talere på Paretos konferanse for litt siden var kun 2 kvinner!

Stortinget og alle andre beslutningsarenaer er fortsatt dominert av menn. Ikke så rart at politikere fortsatt går i den vanlige polaritetsfella, når de sier at de iverksetter tiltak som skal forbedre mulighetene for både menn og kvinner, men oppnår det motsatte! Istedenfor å gi signaler om at det  er behov for både flinke jenter og gutter med sterke omsorgsfulle hender, drøfter politikerne tiltak som kan bli et tilbakesteg for denne generasjonen. Høyre og Fremskrittspartiet vil for eksempel fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjoner, og overser glatt at 82 % av permisjonstiden allerede benyttes av mor. Ikke rart det heller at mødre velger friheten ved å gå hjemme, istedenfor et overadministrert arbeidsliv konstruert av menn! Vedtaket om kjønnskvoten på 40% i styrene til allmennaksjeselskaper var forresten ment å skulle forbedre kjønnsbalansen og kvinners påvirkning i yrkeslivet, men ble ikke helt slik likevel. Et argument mot reformen var at selskapene ikke ville finne nok kompetente kvinner. Derfor skjedde det at et høyt antall selskaper sier de ble” tvunget” til å endre selskapsform, mens den egentlige hensikten var å omgå hele regelen?

Mekanismene for å opprettholde den store ubalansen mellom kjønnene er mange. Det er også mye i samfunnet som flinke piker og gutter med sterke omsorgsfulle hender kan miste seg selv gjennom, ved å møte samfunnets forventninger om å være ”riktig». Det store samfunnsproblemet dreier seg imidlertid ikke om at samfunnet har flinke piker og gutter med omsorgsfulle hender slik den politiske manipuleringen prøver å fremstille det. Nei, det som er problemet er at flinke piker og gutter med omsorgsfulle hender ikke blir verdsatt og akseptert.

Skal samfunnet klare å få til noe nytt og innovativt må kvinner få slippe til i styrerommene og mennene få rom til å være far på hjemmebane. Omsorgsfulle gutter med sterke hender kan være verdifulle for å utvikle nye mannsrollemodeller som kan oppleves oppnåelig for den oppvoksende guttegenerasjonen, og flinke piker kan få bedre selvtillit dersom de blir invitert til å medvirke i samfunnet i samsvar med sine egne indre verdier. Det er å håpe at politikerne også følger denne røde tråden, og forstår verdien av tiltak som kan bidra til å løse opp i  samfunnets fastgrodde rollekjønnsmønstre.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Menneskelsyn, Next practice, Politikk, Sykefravær, Utvikling av bevissthet

Den gode energien!

Gode energien

Illustrasjonsfoto 2014

Mennesket blir påvirket av miljøet de er i både på godt og vondt.  Derfor er det så viktig med den gode energien. Spørsmålet er hvilken mekanisme som muliggjør at kroppens biologi bokstavelig talt inkorporerer livserfaringer fra miljøet og hva som gjør at de omdannes til enten sykdom eller helse?

Ved å anvende begrepet «felt» eller «menneskelig aura» og følelser som en forklaring på overføring av energi mellom mennesker og ytre omgivelser møter alternative behandlere motstand i Norge. Flere utenlandske forskere har anerkjent en slik sammenheng for lengst. Et syn på mennesket som bare en mekanisk kropp uten mening og som styres av sine gener, er ikke en vitenskapelig forklaringsmodell på hva mennesket er. Ny solid, naturvitenskapelig fundamentert kunnskap konstaterer at mennesket er noe mer enn sine celler.

Vitenskapen har bevist at mennesket også er under påvirkning av sine omgivelser. Mennesker er sensitive, og noen er høysensitive. Forskere har konstatert at det er en sammenheng mellom menneskelige livsvilkår miljø, og risiko for biologisk skjevutvikling og sykdom. Nettopp derfor er det en økende interesse for menneskers personlige livserfaringer og opplevelsen av mening, relasjoner i oppveksten og det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Hvorfor er det da så vanskelig å anerkjenne at en alternativ behandler kan påvirke en annen men gjør det på en energigivende og helsefremmende måte?

Vitenskapen har også oppdaget at det er mulig å styrke sin egen energi og velferd gjennom bland annet mindfulness og meditasjon ved å søke innover i seg selv. På et psykologisk nivå har den kognitive revolusjonen skapt en forståelse av menneskets bevissthet, tankens kraft og den påvirkning de har på vårt velbefinnende. Innen psykiatrien er kognitiv terapi og trening, metoder som fortsatt står i høysetet når det gjelder behandling av psykiske helseplager. Slike metoder skal hjelpe pasienten blant annet til å fortolke omgivelsene på en mer positiv og mindre truende måte! Forskning har også oppdaget hvordan følelser glatt kan overkjøre enhver tankes kraft. Derfor er det også flere og fler som søker alternativ selvutvikling i dag, for kognitiv terapi kan ikke hjelpe alle. Uforløste følelser gjør vondt i kroppen! Meningsløshet, frustrasjoner og mistrivsel kan bli en kort vei til i sykdom.

Forskning og nyervervet kunnskap om folkehelse ønskes velkommen, særlig om sammenhenger mellom arbeid, helse og velferd. Det er behov for å se med nye øyne på hva et menneske er med forebygging og helsefremming ut over dagens behandlingsfokus.  Begrepet energifelt brukt i menneskelig sammenheng, er vanskelig å forholde seg til i Norge. Imidlertid er det dette begrepet som er nærmest når en alternativ behandlere skal forklare andre hvordan personen selv kan styrke sin egen energi for å få mere velvære, eller hvordan det er mulig å oppnå forbindelse med sin egen eller andres indre biologi.

I flere andre land er energibehandling mer vanlig. Leger og sykehus har avtaler med healere som bistår med å styrke pasientens energi både før og etter en operasjon for å fremme tilhelingen.  Det som er sikkert er at de erfaringer som både klienter og alternative behandlere opplever, ikke kan ignoreres lenger. Om det er et energifelt som utveksles i relasjoner mellom mennesker som er forbindelsesleddet slik en healer erfarer, gjenstår å vitenskapelig erkjennes også her i Norge. Det finnes mye forskning fra utlandet som allerede har vært grensesprengende.  Det må bli mer bevissthet og oppmerksomhet på den gode energien!

 

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Menneskelsyn, Next practice, Personlig livsbalanse, Relasjoner, Utvikling av bevissthet

Sammenheng mellom samfunnsbehov og befolkningens psykiske helse?

Bygd(Illustrasjonsfoto 2014)

Norge ligger høyt på statistikken når det gjelder psykiske helseplager som årsak til frafall i arbeidslivet. Samtidig som en stor andel av befolkningen sliter «inne i seg selv», sliter arbeidslivet og samfunnet utad med behov for kreativitet og behov for nye løsninger. Er det en sammenheng her?

Ikke bare har enkeltpersoner behov for trygghet for å trives og ha god psykisk helse i arbeidslivet. God psykisk helse betinger også at alle få anledning til å medvirke og ekspandere egen bevissthet gjennom å bruke sin kreativitet. Depresjonen ligger fort på lur for den som ikke opplever frihet til å gi sin bevissthet litt luft under vingene. Et spørsmål er om samfunnet gir alle like muligheter til dette, eller om det i realiteten er forbeholdt noen få å tenke tanker om samfunnsutvikling?

Dersom det skal skje noe forandring om det er i eget liv, må hver og en av oss ta et ansvar for det får man høre. Det er imidlertid også en sammenheng mellom hvilke muligheter man opplever å ha. Det er tross alt ikke enkeltpersoner som setter betingelsene for de valgene man har til rådighet. Rammer defineres av samfunnet. For hver enkelt av oss kan verden fort bli til et mindre rygt sted å være, dersom man ikke sier ifra om egne behov. På en annen side kan det oppleves som vanskelig å si ifra når rammene er stramt definert, og er det lov å stille spørsmål til disse?

Diffus angst kan bli en utfordring i et miljø dersom man ikke våger å stille spørsmål og si ifra om noe oppleves urettferdig.  For samfunnsutviklingens og vår egen skyld: Å våge å si ifra eller på den andre siden våge å slippe andre til gjennom medvirkning,  kan være det som løsner et stagnert arbeidsliv og samfunn fra gamle tvangstrøyer og føre til ny bevissthet.

Som befolkning kan vi ikke avfinne oss med myndighetenes pilleløsninger som sløver bevissthet og psykisk helse ned. Medbestemmelse og at flere får slippe til med sin kreativitet, er en bedre «pille» som gir mer produktivitet for samfunnet.  Som en god start kan man begynne med å snakke pent til seg selv, stå opp for seg selv, og si ifra om urett en opplever, si ifra om sine observasjoner, og kreative ideer.  Ingen er tjent med at samfunnet styres under etisk dårlige tvangstrøyesystemer og lider under  mangel på kreativitet og bevissthetsutvikling. Samfunnet inneholder oppskrifter for det meste i dag, og dette blir det ikke noe nytt av. Slike tvalgstrøyer blir det heller ikke noe god psykisk helse av.

Dyp forandring starter innenfra i et samfunn. Den starter dypt i folkesjela gjennom å ta et dypdykk inn i seg selv. At hver og en facer sin egen misnøye, sin egen depresjon, sin egen angst, sitt eget sinne og traume, og våger å anerkjenne sine egne ressurser. Istedenfor å dytte den lille tvilen av at livet kan ha mer å by på tilbake i underbevissthetens kjeller enda en gang, må man ta ubehaget med å lytte til den indre gnagende følelsen. Da vil man først oppdage at depresjoner og angst ikke er symptomer på sykdom slik som helsevesenet lærer oss. Det er symptomer på bevissthet og undertrykket kreativitet som lider i mørkets tvangstrøye!

Det må være indre standarder ikke ytre definisjoner som definerer eget selvverd. Det som betyr noe er at man er litt nysgjerrig på seg selv og det som holder en tilbake fra å snakke åpent om sine egne observasjoner, om det er urett man opplever eller om det er mangel på fremskritt eller egen lykke. Et annet skritt inn i fremtiden er å bli klar over hva det er om det er angsten for å ikke være god nok, ikke perfekt nok, flink nok, ikke være best, ha den fineste bilen etc eller andre barrierer som holder en tilbake fra å sette litt pris på seg selv. Slike temaer fungerer som spiker`n som gjør at livet ikke flytter seg videre, men det er bare spøkelser.   Å tenke høyt om sine lengsler, eller stille spørsmål til hvordan livet og samfunnet utvikler seg er èn vei til god psykisk helse. Det kan være en sammenheng her.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Menneskelsyn, Next practice, Personlig livsbalanse, Utvikling av bevissthet

Drømmer og intuisjon – verdt å lytte til?

Ove og steinGjennom mange år – faktisk helt tilbake til jeg var tolv – tretten år har jeg skrevet notater og dagbøker. Småting av daglige hendelser som jeg har vært opptatt av, nattens drømmer, hva som rører seg i samfunnsdebatten eller andre ting i livet, er noe av det jeg har notater om. Det har blitt noen kladdebøker etter hvert. Av og til blar jeg litt tilbake i disse. Leser at det er noen tilbakevendende tema som min bevissthet har vært opptatt av opp gjennom årene. Notatene gir også et bilde av hvordan min intuisjon virker.

Kladdebøkene har dessuten gitt meg mange aha-opplevelser, når det gjelder visse sykluser og livstema som ser ut til å gå igjen og folder seg ut på ulike måter som kanskje er meningen med mitt liv? Helt sikkert er det at livet er en læreprosess og følger en slags retning, føler jeg. En erfaring er, at å lytte til intuisjonen og drømmene, kan gi livet en dypere dimensjon. Slik opplever jeg det.

En natt for noen år siden drømte jeg at jeg ble bedt om å levere en eksamensoppgave på en bensinstasjon. I drømmen ringer plutselig ”bensinmannen” og sier at eksamensoppgaven ikke skal leveres på bensinstasjonen likevel. Artig å lese mine notater med refleksjon og tolkning av drømmen etterpå. Bensin kan for eksempel tolkes som et symbol på følelsesmessig energi! Jada, det har jeg masse av. Drømmen kan gi et bilde av at jeg ikke behøver å være usikker på nettopp det, men at det heller handlet om, og gav meg en pekepinn på hva jeg skal bruke min følelsesmessige energi på.

I 2010 skrev jeg en bok, ”Gevedi”, der fortellingen blant annet tar utganspunkt i uroligheter på Krim i Ukraina. I min fortelling har jeg brukt en drøm på hvorfor det stadig skjer ting akkurat der opp gjennom historien. Tilfeldigheter vil kanskje noen si om at jeg skrev om dette da, selv om det er aktuelt i disse dager. Kanskje blir man bedre til å se ting før det kommer til å skje, som en følge av å lytte til drømmer og intuisjonen? Videre forløp i min bok er at det kommer flyktninger fra Ukraina til Norge. Det gjenstår å se. I notatbøkene mine skrev jeg også om en drøm der en stor tsunamibølge flommet inn over et landskap og rev med seg hus, biler, folk og dyr. I drømmen blomstret det opp igjen i landskapet etter hvert som bølgen trakk seg tilbake. Syv dager senere kom det på nyhetene; TV bilder av en tsunami som flommet inn over Japan. Tilfeldig det også kanskje, eller er det lov å si at bevisstheten for alle egentlig er knyttet sammen med bevissthet på et litt dypere nivå dersom man er våken nok til å få det med seg?

Jeg har alltid hatt slike drømmer av store og små fremtidshendelser. Jeg har irritert meg grønn på meg selv de gangene jeg ikke har lyttet til disse og når alle varsellamper av intuisjonen blinker. Trass og stolthet har vært mine greier. For eksempel den gangen jeg i et glimt så at det ikke var lurt å handle så mye på butikken, fordi jeg da måtte gå og bære de tunge handleposene hjem. Jada, det måtte jeg, som følge av å ikke lytte. For bilen min startet ikke, etter en stor helgehandel på butikken med mange poser mat!

For ikke så lenge siden drømte jeg at jeg byttet kanal på TV, fordi jeg da ville få høre mer musikk. Ja, det var et godt råd jeg fikk av min underbevissthet i den drømmen, som gjorde at jeg tok et valg. Nå skal jeg ikke være så sta, men begynne å høre på mitt indre! I mine drømmer blir jeg ofte vekket av noen merkelige lyder, slik at jeg får noen påminnelser av å huske på og ha oppmerksomhet til drømmer som forteller meg noe viktig. Lydene høres konkret ut som knipselyder, merkelig ”boing”, – eller klikkelyder. Dessuten så har disse lydene kommet mer frem etter hvert i det daglige. Jeg kan også høre disse når jeg mediterer dypt eller hvis jeg er konsentrert om et eller annet. For meg høres det ut som om det er forskjellige «personer» som lager disse lydene. For meg er disse lydene et tegn på at det står en ”person” ved siden av meg som ønsker å hjelpe meg. Med hensikt gjør vedkommende meg oppmerksom på, at på et nivå i min bevissthet er det en strøm av bilder som farer forbi.  Lyden kan også gjøre meg oppmerksom på at bevisstheten min på et dypere nivå lytter til en dialog jeg har med en annen ”person” som jeg opplever utenfor tid og rom.  Bevissthet, er for meg noe som kan utvikles, og det er mulig å komme til et ”klarere sted”. Jeg får i hvert fall hjelp av disse lydene, hvor merkelig det enn kan høres ut.  Den hjelp jeg får er blant annet å bli mer kreativ. Jeg er i hvert fall blitt mer våken for kreativitet. Fordi det lønner seg av og til, og sparer meg for noe gruff som jeg ellers ville opplevd.

Noen ganger blir jeg vekket opp i drømmer som er langt utenfor min komfortsone. Tillit til å følge slike ”oppvåkninger” er vanskelig. Eller skal man kalle det for muligheter, noe som bare MÅ følges fordi det presser seg på innenfra fordi det er ens livsvei! Helt sikkert er at jeg erfarer at det er mye mellom himmel og jord i livet, at drømmer og intuisjon er verdt å lytte til for å få et rikere liv – selv om det kanskje kan oppleves som skummelt å være ”våken”.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Next practice, Personlig livsbalanse, Utvikling av bevissthet

Tid for åpenhet?

Ingunn-hender-2jpgÅpenhet, er nødvendig dersom det skal skje en utvikling. Åpenhet er også nødvendig dersom man føler behov for en ny retning i eget liv. Åpenhet uttrykker en  holdning som kan beskrives som: ”Du er den viktigste personen” og ”dine ideer  er viktig å lytte til». Klart det oppleves risikabelt  å være åpen, for man kan jo ikke forutse hvordan det vil gå. 

De fleste av oss har vel møtt på personer som oppleves som ufordragelige, som har meninger og en opptreden som avviker fra en selv. Dersom en klarer å se på vedkommende med en ”du er den viktigste personen» – holdning”, kan man lære mye og få ny innsikt i livet. Kan være enkelt å si det, men samtidig så vanskelig å gjøre i praksis. For hvem har i det hele tatt lyst til å snakke med personer som er så forskjellige fra en selv? Det er jo så krevende. Særlig hvis man har negative følelser til vedkommende. Jada, selvfølgelig skal man ta avstand til enkelte folks HANDLINGER hvis de er kriminelle osv. Det jeg sikter til her er DE relasjonene man omgås i det daglige, som man til tider kan være frustrert over eller irritere seg grønn over dersom man er ærlig med sine innerste følelser.

Åpenhet og ærlighet med seg selv om slike følelser er det som kan føre til at man utvikler seg videre i livet.  Ja kanskje kan livet ta en ny retning til og med, for slik indre åpenhet kan føre til mirakler. Plutselig befinner man seg på et nytt spor. Ved å være åpen oppdager man også noen nye sider i seg selv som også andre ser.

Det må et møte til om det skal bli en åpen dialog med andre, men helt ærlig hvem har lyst til å ta den praten med en vanskelig person som kanskje har gjort en urett mot en i tillegg? Normal reaksjon er vel å holde seg unna vedkommende, og det er greit nok kanskje. Noen ganger kan det føles helt nødvendig.

Det jeg tror er avgjørende, er at man tar et ansvar for det en føler inne i seg selv. Bruke sin frie vilje på et indre personlig plan og velger å være åpen i seg selv for de ulike følelsene man har for andre. For det magiske er at man også kan nå andre, gjennom å kjenne på hvilke følelser man har i relasjonen uten å måtte snakke direkte med noen. Vi mennesker er forbundet følelsesmessig. Så er det fritt opp til enhver å kjenne etter og bruke sine følelser for andre til å skape noe nytt når relasjoner føles vanskelig.

Jada, for hvem har ikke kjent på utfordrende følelser som frykt, sinne, fortvilelse, sjalusi eller sorg i relasjon til andre? Noe nytt blir det vel ikke bare av å være åpen for slike følelser, for de kan også låse en fast. MEN på en annen side er også slike følelser  en vei til åpenhet og berikelse, dersom man tillater at de får strømme gjennom èn . Blir vanskelig å sette ord på dette, men det merkes når følelser transformeres til noe nytt som kommer inn i ens liv.

Alle har et fritt valg til hvordan man vil forholde seg til følelser i relasjoner, og vi gjør det på forskjellige måter. Det finnes ikke noe som er rett eller galt her, det som er viktig er vel å bli klar over egen intensjon om man ønsker noe nytt inn. Oppfatter du noe som godt eller dårlig? Ja, så kan du være sikker på at det er basert på ens eget verdensbilde. Ikke noe galt i det heller, dersom man er tilfreds med det mener jeg. Det er når man er frustrert, når en virksomhet har stagnert, når samfunnet utvikler seg i en retning man ikke liker ja det er da, det er behov for å velge åpenhet dersom man ønsker å utvikle seg selv og samfunnet videre.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Next practice, Personlig livsbalanse, Relasjoner, Utvikling av bevissthet