Monthly Archives: oktober 2017

Healing – stimulerer selvhelbredelse.

Bildet: Mallorca 14. september 2017

På tross av kunnskap om mennesket bestående av både fysisk, psykisk, relasjonell og åndelige dimensjoner, eksisterer det fortsatt meninger om at det bør stilles fagkrav til healere innen anatomi og fysiologi. Det er å håpe at forskningsbasert kunnskap som definerer mennesket som noe mer enn sin biologi, kan bidra til økt forståelse av healing. Et menneske må sees i en bredere faglig sammenheng, for å kunne akseptere erfaringer om at healing bidrar til å stimulere klientens selvhelbredelse.

 

De siste 20 årene har et reduksjonistisk syn på mennesket som er forbundet med naturvitenskaplige metoder og behandle mennesket som en kropp begynt å slå sprekker. Ny solid, fundamentert kunnskap konstaterer at mennesket er noe mer enn kropp og biologi. Mennesket er en helhet, og mennesket kan påvirke sin kropp gjennom sinnet, følelser og sin tro.

Vitenskapen har også konstatert at det er en sammenheng mellom menneskelige livsvilkår og risiko for biologisk skjevutvikling og sykdom. Nettopp derfor er det en økende interesse for menneskers personlige livserfaringer, relasjoner, opplevelsen av mening og menneskets tro. Hvordan «tro» kan flytte fjell når det gjelder helse og sykdom er det forsket mye på og placeboeffekten er bevist som en del av selvhelbredelseskunsten som kan skje.

Healing er en helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende spirituelt orienterte metoder søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig. Healing er en naturlig metode hvor det er klientens indre, selvlegende prosesser som blir virksomme. Ofte forbinder man healing med energi og de varme hendene, men healing handler også om kommunikasjon og anerkjennelse av klienten.

En healer har utviklet sin bevissthet til å oppfatte klienten ut over sin kropp, og fornemmer eller ser klientens energifelt. Energifeltet avbilder både kroppens vitalitet, følelses -og tankestrukturer. Gjennom å bruke sin sensitivitet kan healeren merke og fornemme om klienten har ubalanser i sine energifelt, men klienten er selv en autoritet i forhold til opplevelse av egen helse og livssituasjon som er utgangspunktet for healingprosessen.

Det Norske Healerforbundet stiller krav til sine medlemmer. Blant annet faglig kunnskap om etikk og klientkommunikasjon hvis de vil bestå forbundets godkjenningsordning. Hvilke fagkrav som skal stilles til healere, er det forbundene selv som har myndighet til å bestemme, i henhold til Forskrift om frivillig registerordning.

Healeren kanaliserer energi slik at klientens egne selvhelbredende krefter blir mobilisert som motvekt til utfordringer eller sykdom i livet. På det indre plan kan klienten føle at der hvor det før var indre uro og smerte, er noe blitt leget. Av denne grunn er både healing og flere andre helsefremmende tilbud som for eksempel meditasjon, yoga og terapeutisk touch integrert i flere sykehus blant annet i England, Island, Nederland og USA. Formålet er å mobilisere kroppens egne selvhelbredende krefter som motvekt til medisinsk behandling, for eksempel cellegift i kreftbehandling som kan virke nedbrytende på kroppen. I England har healing fått en etablert posisjon i forhold til helsevesenet. Engelske leger som har ansatt healere i sin allmennpraksis beskriver healing som et naturlig fenomen som har bred terapeutisk verdi, er uten bivirkninger og kan benyttes komplementært til enhver annen terapi ved å styrke naturlige selvhelbredelsesmekanismer. I Norge tillater statens helsetilsyn komplementær alternativ medisin på sykehus i brev av 30. Oktober 1995 under forutsetning at pasienten ønsker det.

Det kan være problematisk at healing juridisk sett i Norge er definert som en alternativ behandling i henhold til Lov om alternativ behandling av sykdom. Healing er å bevare og forbedre helse, ikke behandle og kurere sykdom. Salutogenese er læren om helsefremming som en motvekt til patogenese som vektlegger risikofaktorer og årsaker til sykdom. Salutogenese vektlegger fire områder i menneskers liv: Indre følelsesliv, mellommenneskelige relasjoner, daglige aktiviteter og eksistensielle spørsmål av å oppleve mening som til sammen representerer en helhetlig opplevelse som kan gi helse eller sykdom. DNH har tatt til orde for at det er behov for en juridisk tydeliggjøring og avgrensning av behandling av sykdom opp mot helsefremming. I dag er dette ikke er klart for andre enn helsepersonell som er underlagt helsepersonelloven.

Alle former for healing som en helsefremmende prosess er basert mye på hvordan healeren kanaliserer og bruker seg selv slik at healingenergien strømmer igjennom. En healer kan bruke ord som for eksempel «å klikke seg selv på plass» «å tømme seg», «hente ned energi» og «jorde seg». Mange mennesker gjør det automatisk og ubevisst gjennom dagen.

Det hadde vært å håpe at myndighetene gikk i dialog med de alternative forbundene om hvilke fagkrav som bør stilles til healere. Videre bør klientens opplever av healing anerkjennes. Uten kunnskapsbasert forskning på hva som skjer i relasjon til klienten vil healing forbli en taus viten av erfaringer om hvordan healing stimulerer klientens selvhelbredelse.

Referanser:

  • «Hva er healing» Det Norske Healerforbundets vedtekter, Revidert utgave 2012
  • «The new mind/body healing program. Dacher, Elliott S.: PNI Paragon House, New York 1993.
  • «Menneskets biologi – mettet med erfaring» Getz L, Kirkengen AL, Ulvestad E. Publisert: 8. april 2011, No. 7, 8. april 2011, Tidsskrift Norske Legeforening 2011 131:683-7
  • «Salutogenese og empowerment i allmennmedisinsk perspektiv» Walseth LT, Malterud K No. 1, 8. januar 2004 Tidsskrift Norske Legeforeningen 2004 124:65-6
  • Betydningen av en salutogen tilnærming for å fremme psykisk helse. Langeland, E. (2009). Sykepleien Forskning, 4, 288-296
  • «Regeringen vill bygga broar mellan skol- och alternativmedicin» http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/04/dir.201743/
  • «Lov om alternativ behandling av sykdom mv.» LOV-2003-06-27-64 Helse- og omsorgsdepartementet
  • «Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling» https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-12-11-1500?q=Forskrift om frivillig registerordning
Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Alternativ behandling, Healing, Helbredelse, Spiritualitet

Om spiritualitet og åndelighet.

Bildet: Mallorca, Pollenca 13.september 2017, Ingunn Brattlid

Noen tror at spiritualitet har med mediumskap å gjøre, evne til å kunne spå andre, se spøkelser eller kanalisere healende energi, men nei, det er ikke nødvendigvis spiritualitet.

Spiritualitet eller spirituell intelligens (SQ) handler om evne til å kunne forstå helheter, se sammenhenger, se mønster og se mening i tilværelsens situasjoner. SQ utvikles gjennom å leve livet, få erfaring, gjennom møter med – og  relasjoner til andre. Det er de relasjonene som svir mest. Våger man å være ærlig, åpen og snakke ut fra den etiske og moralske bevissthetfra dypet i sitt hjertet, bidrar det til kvantesprang i SQ. Man utvikler intuisjonen, et tegn på og en egenskap ved spirituell intelligens. Man kan forbedre sin intuisjon gjennom å leve sitt liv gjennom hjertets bevissthet.

Hva med mediumskapet, å kunne spå, kanalisere og heale andre? Slike evner krysser grensen for spirituell intelligens, og blir fortsatt oppfattet som overnaturlig eller blir hånet som bullshit. Det er fordi forskerne har problemer med å kunne måle, veie og finne bevis for slike evner. Innen religion er evner til å heale, kanalisere og fungere som et medium knyttet til det åndelige. I bibelen er slike evner beskrevet som nådegaver, som Gud tilbyr alle mennesker gjennom ånden slik at alle kan få en mulighet til å bruke slike nådegaver til å tjene og hjelpe andre mennesker. Det er ikke alle som vil åpne seg for å bruke åndens nådegaver for å beskrive det på denne måten.

Både utvikling av spirituell intelligens og nådegaver begynner med evnen til å bruke hjertet. Hjertet er i bruk når man er åpen i møtet med naturen, dyr, og mennesker. Mange har låst av sitt hjerte fordi de er redde, har frykt for å bli såret eller for å kjenne på følelser som strømmer gjennom en. Det kan oppleves voldsomt og så sterkt at noen tror at de dør.

Et godt sted å begynne å trene på å åpne hjertet er å gå ut i naturen. Det kan oppleves litt mer trygt å åpne seg for å ta inn lyder, lukter og synet av vakre landskap når andre ikke er tilstede.  Uten den emosjonelle intelligensen – evnen til å sette seg inn i både egne og andres følelser og forstå andre menneskers situasjon og annet liv gjennom empati, begrenser man sin egen spirituelle utvikling derfor er det et godt sted å trene på å åpne seg ute i naturen. Gjennom hjertet utvikles evnen til å bytte rolle, leve seg inn i – og sette seg inn i både egen og andres situasjon. Dette kan man øve på og lære. Er man utrygg og det blir for voldsomt når man åpner opp, så lær av en som har erfaring. Hensikten med å åpne hjertet er ikke å miste seg selv og sin integritet i relasjonen til andre, men å bruke erfaringene til å utvikle sin spirituelle intelligens.

De fleste har hørt barn som undrer seg og vil vite. De spør «hvorfor». Barn trosser og tøyer regler, og utfordrer de rammer som voksne har satt for dem. Barn plukker ting fra hverandre og setter ting sammen på nye måter, og de gråter dersom du gråter. Mange barn øver seg på å forstå helheter, bruke sin SQ i problemløsning og kreativitet. Mange barn er også naturlig åpne for åndens bevissthet, men kan bli stengt av når barnet møter den voksne verdens regler og krav.

Som voksne har man mulighet til å åpne opp for det som ble avstengt som liten. Hjertets dybde, den spirituelle nysgjerrigheten til å gå inn i nye situasjoner, relasjoner, og fortsatt utvikle sin forståelse for mønster og sammenhenger. Til slutt kan man si ja til å ta imot- og bruke de nådegaver som kommer til en gjennom ånden. Livet er en prosess av konstant givende utvikling.

Lik og del 😉

Leave a Comment

Filed under Alternativ behandling, Spiritualitet, Utvikling av bevissthet